– Tillitsvalgte er limet

I det norske arbeidslivet
Norge har et unikt arbeidsliv som kjennetegnes av effektivitet, produktivitet og omstillingsdyktighet. Den viktigste grunnen til det er de tillitsvalgte.
8. februar 2021

– Tillitsvalgte er en viktig brikke både på nasjonalt og lokalt nivå i den norske arbeidslivsmodellen, sier spesialrådgiver Kari Folkenborg i Forskerforbundet.

Folkenborg har forsket mye på norsk arbeidsliv, og blant annet skrevet doktorgrad om forståelsen av et inkluderende arbeidsliv.

Norge og Norden skiller seg ut i verdenssammenheng når det gjelder organisering av arbeidslivet. Vårt arbeidsliv er preget av tillit og likeverd, og muligheten for å påvirke er større enn i mange andre land.

KARI FOLKENBORG

Spesialrådgiver i Forskerforbundet

Tillitsvalgte er den lokale forankringen

Samfunnsmodellen i Norge kalles den norske modellen, og kjennetegnes av et trepartssamarbeid. De tre partene som utgjør samarbeidet er arbeidsgiver, arbeidstaker og myndighetene.

– Takket være arbeidslivsmodellen har vi et regulert arbeidsliv som bidrar til et effektivt, produktivt og omstillingsdyktig samfunn. Alle parter skal bli hørt, og vi forhandler om hvordan vi best skal få det til. Trepartssamarbeidet skaper legitimitet for avgjørelser som tas på overordnet nivå nedover i arbeidslivet, i tillegg til at det gir bedre resultater fordi alle kan bidra med sin kompetanse, sier Folkenborg.

De tillitsvalgte står helt sentralt i trepartssamarbeidet, og er ifølge Folkenborg limet som holder den norske modellen sammen. For uten solid forankring fra grasrota, er det vanskelig å få til noe nasjonalt.

– Tillitsvalgte er bærebjelken i den norske modellen. Det er de som ivaretar medlemmenes interesser og som forvalter avtaleverk inngått mellom partene.

De er også part i samarbeidet med arbeidsgiver og bidrar gjennom medbestemmelse til fordeling, omstilling og utvikling av virksomheten og samfunnet. For at modellen skal fungere på nasjonalt nivå, må den også fungere lokalt, forklarer hun.

Villig til å inngå kompromiss

Årsaken til at samfunnsmodellen i Norge og Norden er unik, skyldes at det er land med små, åpne økonomier, som har måttet utvikle omfattende samarbeidsordninger for å mestre omstillinger og endringer i den internasjonale økonomien. 

Men det kanskje mest avgjørende er at industrialiseringen kom sent i gang, sammenlignet med andre industrialiserte land.

– Utviklingen av industrien skjedde parallelt med utviklingen av borgerrettighetene. Det førte til krav om sosiale og demokratiske rettigheter, og en bevissthet om viktigheten av organisering og et regulert arbeidsliv fra starten av, forteller Folkenborg.

Den første hovedavtalen i Norden er det såkalte Septemberforliket i Danmark 5. september 1899. 36 år etterpå kom den første hovedavtalen i Norge mellom LO og NHO, som ofte kalles «arbeidslivets grunnlov». I Sverige fikk de sin første hovedavtale i 1938.

– Dette var startskuddet som viste at det var mulig å inngå avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, selv om det var en lang og hard kamp fram dit. Samarbeidet i Norden kan karakteriseres ved at vi er og har vært villig til å inngå kompromiss, i større grad enn i andre land, forklarer hun.

KARI FOLKENBORG

– Mange tror at ferier, helgefri og åtte timers arbeidsdag kom av seg selv. Det gjorde det ikke.

Knaker i fundamentet

Men ingen kan være tillitsvalgt uten medlemmer, og Folkenborg ser en skremmende utvikling

– Det er ikke alle som skjønner poenget med å være organisert i dag. Mange tror at ferier, helgefri og åtte timers arbeidsdag kom av seg selv. Det gjorde det ikke. Vilkårlig behandling og diskriminering er noe alle kan bli utsatt for, og da er det viktig å ha en fagforening i ryggen, forklarer hun.

Andelen organiserte er nå omtrent 50 prosent av arbeidstakere, og andelen minker. Det kan få store konsekvenser for den norske modellen.

– Det gjør at samarbeidsmodellen knaker i fundamentet. Det er helt avgjørende for den norske modellen at man har en høy andel organiserte, sier Folkenborg.

Ivareta de tillitsvalgte

Jobben med å få flere til å organisere seg, mener hun både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene må være med på.

– Ofte er årsaken til at ansatte organiserer seg dyktige tillitsvalgte der ute i virksomhetene. De er vår viktigste ressurs. Mitt beste tips for å beholde og øke rekruttering er å ivareta tillitsvalgte og medlemmene våre på best mulig måte. Ofte ser man ikke hvor viktig det er å  være organisert før man får et problem, for eksempel at man opplever diskriminering.

Kari Folkenborg er ikke i tvil om at man står sterkest sammen.

– Å ivareta rettighetene sine, gjør man best kollektivt. Man må være ganske sterk for å gjøre det alene. 

Tillitsvalgtåret 2021

Våre tillitsvalgte er valgt av medlemmene. Som tillitsvalgt ivaretar en medlemmenes interesser og rettigheter overfor arbeidsgiver. Og forhandler lønn på vegne av medlemmene. Vet du hvem din tillitsvalgt er? Noen ganger kan våre tillitsvalgte gå litt under radaren og ikke alle kjenner til innsatsen de gjør for fellesskapet. Derfor er 2021 året vi hyller våre tillitsvalgte og takker for innsatsen!

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I